Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Hulpverleningshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als onderdeel van Namix onder KVK nummer 01175001. Ons BTW nummer kunt u terugvinden op de factuur.

Adres: Perengaarde 147
3344PS Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van HulpverleningShop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HulpverleningShop.nl ingeschakelde tussenpersoon en andere derden.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. HulpverleningShop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit onder vermelding van de reden aan de consument medegedeeld.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief bezorgkosten en evt bijkomende kosten.
2. Prijzen genoemd op de website, worden onder voorbehoud vermeld.
3. HulpverleningShop.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal HulpverleningShop.nl de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen.

Artikel 5: Betalingen
1. Betalen bij HulpverleningShop.nl gaat via iDeal.
2. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling in behandeling genomen.

Artikel 6: Levering
1. HulpverleningShop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HulpverleningShop.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. HulpverleningShop.nl streeft ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen te verzenden met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die voor sommige artikelen gelden en vermeld staan bij de detailweergave van het artikel.
4. De levertijden zijn indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt ontvangt de consument hiervan bericht.
5. In geval van ontbinding zal HulpverleningShop.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 7: Retourneren
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door HulpverleningShop.nl verstrekte instructies.
3. Kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.
4. Retourzendingen moeten binnen 3 dagen na ontvangst artikel gemeld worden aan klantenservice@HulpverleningShop.nl, waarna u instructies ontvangt voor het retour zenden van het product.
5. Artikelen die custommade in opdracht vervaardigd zijn kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
1. Consument heeft de verplichting om de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur na levering van het artikel schriftelijk en gemotiveerd gemeld te worden.
2. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. HulpverleningShop.nl.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Geringe afwijkingen in kleur en uitvoering zijn geen reden voor retournering.

Artikel 9: Overmacht
1. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft HulpverleningShop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HulpverleningShop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HulpverleningShop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: Geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.